Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Monitoring

Monitorowanie realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie podstawowym narzędziem do oceny postępu wdrażania działań określonych w tym dokumencie. Monitoring pozwoli na weryfikację osiąganych rezultatów w porównaniu z założeniami określonymi w celach strategicznych i operacyjnych Strategii.

Systematyczne kontrolowanie wdrażania zapisów dokumentu, pozwoli również na sprawdzanie zgodności przyjętych celów ze zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi np. w zakresie prawa. Mając na uwadze długi czas obowiązywania niniejszego dokumentu założono możliwość aktualizacji jego zapisów, w tym wprowadzania nowych celów zgodnie z identyfikowanymi na bieżąco potrzebami zdrowotnymi mieszkańców województwa łódzkiego.

Monitoring będzie prowadzony w oparciu o przyjęte w Strategii Polityki Zdrowotnej mierniki, określone dla celu nadrzędnego oraz poszczególnych celów strategicznych.

Mierniki realizacji celów Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Sprawozdanie z monitoringu sporządzane będzie co dwa lata - pierwsze powstanie w 2016 roku za lata 2014-2015. Dokument opracuje Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Następnie sprawozdanie zostanie zaopiniowane przez Regionalną Radę Polityki Zdrowotnej. Za jego zatwierdzenie będzie odpowiedzialny Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


23.01.2022 13:28
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia