Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

PRIORYTETOWE CELE I ZADANIA W POLITYCE ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 - 2013

 

Cel główny:
Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego.


 

 

Dla jego realizacji wytyczono 5 celów szczegółowych, w ramach których określono 16 zadań:

PIERWSZY CEL SZCZEGÓŁOWY - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH

W tym obszarze zaplanowano następujace zadania: I.1. dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim mają odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, I.2. termomodernizację budynków, wymianę nośników energii, I.3. wprowadzanie systemów jakości w ochronie zdrowia (akredytacja), standardów związanych ze świadczeniem usług medycznych, certfikację procedur, a także I.4. stosowanie nowych technologii medycznych (zakup aparatów i urządzeń medycznych).
Szczególną uwagę zwrócono na stan sprzętu i aparatury medycznej, niskie nakłady na odnowę i serwisowanie posiadanych zasobów, na problem wyposażenia bloków operacyjnych oraz na aparaturę radiologiczną, a wreszcie także na infrastrukturę techniczną, która często nie spełniała podstawowych wymogów. Szacunkowe potrzeby finansowe zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej w zakresie celu pierwszego wyniosły 1.101.890.275 złotych.
 

DRUGI CEL SZCZEGÓŁOWY - POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH

Kluczowe zadania w ramach celu II to: II.1 wzmocnienie roli i znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej w systemie świadczeń medycznych, II.2. racjonalizacja rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia (specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne, szpitale lokalne, szpitale regionalne), II.3. podwojenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej oraz II.4 zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego.
Wybór zadań uwarunkowany został troską o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa łódzkiego, głównie poprzez zabezpieczenie właściwego dostępu do placówek opieki zdrowotnej i do udzielanych przez nie świadczeń.
Planowana restrukturyzacja psychiatrii miała na celu nie tylko osiągnięcie określonych wskaźników i zwiększanie bazy szpitalnej, ale przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w podejściu do leczenia psychiatrycznego (psychiatria środowiskowa).
Zaproponowano także podział województwa na podregiony ze wskazaniem specjalności medycznych, które powinny być realizowane na poziomie lokalnym, podregionalnym i wojewódzkim. Inne postulowane rozwiązania w zakresie lecznictwa zamkniętego dotyczyły m.in.profilowania szpitali, przenoszenia bądź łączenia oddziałów, tworzenia miejsc hospitalizacji dziennej, rozwoju chemio i radioterapii, czy zwiększenia liczby łóżek psychiatrycznych, rehabilitacyjnych i opieki długoterminowej.

TRZECI CEL SZCZEGÓŁOWY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Zadaniami zaplanowanymi w tym obszarze były: III.1. rozbudowa Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, III.2. utworzenie ośrodka leczenia osób narażonych na broń biologiczną (czyli izolatorium w Szpitalu im. Biegańskiego) oraz III.3. budowa systemu realizacji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną.
W ramach rozbudowy Systemu Ratownictwa Medycznego zaproponowano m.in. tworzenie centrów leczenia urazów wielonarządowych udzielających pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach zagrożenia życia czy budowę lądowisk przy szpitalach.
Z kolei utworzenie na terenie województwa łódzkiego izolatorium miało zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu oraz zwiększyć sprawność systemu zapobiegania i reagowania w przypadku zagrożenia atakiem bioterrorystycznym lub w przypadku epidemii chorób zakaźnych zaliczanych do katalogu broni biologicznej.

CZWARTY CEL SZCZEGÓŁOWY - PROMOCJA ZDROWIA I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM

Cel ten miał być realizowany poprzez: IV.1. kontynuację Wojewódzkiego Programu Gruźlicy Płuc i Chorób Nowotworowych Układu Oddechowego, IV.2. realizację Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry oraz IV.3. wspieranie działań służących promocji zdrowia i profilaktyce chorób oraz inicjatyw wspierających prozdrowotny styl życia.
Wśród tych ostatnich zwrócono szczególną uwagę na potrzebę zapobiegania otyłości i wczesne wykrywanie cukrzycy, profilaktykę chorób układu krążenia, wad postawy u dzieci, uzależnień i zachowań samobójczych oraz promocję zdrowia psychicznego i edukację na temat uwarunkowań zdrowia.

 

PIĄTY CEL SZCZEGÓŁOWY - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMACJI I WIEDZY W OCHRONIE ZDROWIA

W ramach tego celu zaplanowano V.1. budowę Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM - Łódź) orazV.2. wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Założeniem Regionalnego Systemu Informacji Medycznej RSIM-Łódź było utworzenie rozbudowanego systemu informatycznego stanowiącego platformę do wymiany danych elektronicznych, jak również regionalnego narzędzia prowadzenia polityki zdrowotnej. Z kolei wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych polegać miał przede wszystkim na kształtowaniu spójnej strategii informatycznej w służbie zdrowia, planowaniu strategicznym w zakresie podnoszenia jakości i ciągłości zasobów informatycznych, rozwoju zasobów ludzkich, zwiększenia dostępu do sieci internetowej i intranetowej.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


23.01.2022 14:08
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia